Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Historie a přesun kostela

Gotický kostel byl vystavěný po požáru města v roce 1515 podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Stavba nového chrámu, zasvěceného Panně Marii, byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Jedná se o velké halové trojlodí s tzv. vtaženými pilíři, které ohraničují v interiéru kostela prostor jednotlivých obvodových kaplí a člení emporový ochoz, zdobený polychromovanými renesančními reliéfy s biblickými výjevy. Ze staršího kostela se dodnes dochovala pouze krypta. 

Ve 2. čtvrtině 18. století byl východní chór uzavřen monumentálním hlavním oltářem, doplněným v 70. letech nadživotními sochami tyrolského sochaře Bartoloměje Edera a obrazy jezuitského malíře Josefa Kramolína. Protiváhou oltáře se staly velké varhany v západní části empory a optickou spojnicí soubor soch Krista a apoštolů od lobkovického sochaře Jana Adama Dietze z třicátých let 18. století, osazených na vnitřní straně pilířů lodi ve výši empory. Původní projekt stavitelé kostela postupně měnili v duchu nových názorů, až se v konečné symbióze uplatnilo pozdně gotické i renesanční cítění nejen monumentální architektury, ale i jejího detailu.

Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinesových rekordů tisíciletí.

Opětovného otevření se kostel dočkal 4. listopadu 1988, avšak restaurátorské práce v interiéru pokračovaly i nadále a zakončeny byly dohotovením 17 metrů vysokého barokního oltáře.

Kostel byl opětovně slavnostně vysvěcen ve dnech 19. a 20. června 1993. Svěcení kostela se ujal Mons. ThDr. Josef Koukl.

 

Špitální kostel sv. Ducha v Mostě — raně gotická stavba

První zmínka o Špitálním kostele Svatého Ducha je uvedena na listině (vydané radou města Mostu z 26. července 1351) kde potvrzují, že kostel Svatého Ducha bude na věčné časy příslušet k farnímu kostelu města. Kostel svojí dispozicí a jednoduchým členěním je typický jako jiné venkovské sakrální stavby. Jedná se o malou jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu s hrotitým profilovaným portálem na jižní straně. Kostel je nejstarší dochovanou památkou v Mostě a s jeho výjimečně zachovalou a slohově čistou gotickou stavbou jej řadíme mezi významné památky v Čechách.

V roce 1995 dokončil Národní památkový ústav rekonstrukci budovy Špitálu a započala oprava samotné kaple. Tento zajímavý prostor je mimo jiné hojně využíván k pořádání svatebních obřadů.

Prohlídka kostela Svatého Ducha je zařazena do projektu "Sakrální gotika v Mostě", který vznikl jako jeden z projektů pro žáky základních a středních škol. Bližší informace ZDE.

 

Pro přechod do fotogalerie interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie ZDE.