Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Historie a přesun kostela

    Gotický kostel  byl vystavěný po požáru města v roce 1515 podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Ze staršího kostela se dodnes dochovala pouze krypta. Stavba nového chrámu, zasvěceného Panně Marii, byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století..

 

Jedná se o velké halové trojlodí s tzv. vtaženými pilíři, které ohraničují v interiéru kostela prostor  jednotlivých obvodových kaplí a člení emporový ochoz, zdobený polychromovanými renesančními reliéfy s biblickými výjevy. Původní projekt stavitelé kostela postupně měnili v duchu nových názorů, až se v konečné symbióze uplatnilo pozdně gotické i renesanční cítění nejen monumentální architektury, ale i jejího detailu.

     Ve 2. čtvrtině 18. století byl východní chór uzavřen monumentálním hlavním oltářem, doplněným v sedmdesátých letech nadživotními sochami tyrolského sochaře B. Edera a obrazy jezuitského malíře J. Kramolína. Protiváhou oltáře se staly velké varhany v západní části empory, a optickou spojnicí soubor soch Krista a apoštolů od lobkovického sochaře J. A. Dietze z třicátých let 18. století, osazených na vnitřní straně pilířů lodi ve výši empory.
 

 

   Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 o 841,1 m do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha.  Stěhování kostela začalo 30. září roku 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku 1988 restaurátorské práce.

Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinesových rekordů tisíciletí

 

Špitální kostel sv. Ducha v Mostě - raně gotická stavba.

První zmínka o Špitálním kostele sv. Ducha je uvedena na listině vydané radou města Mostu z 26.července 1351, kde potvrzují, že kostel sv. Ducha, ležící na Pražském předměstí, bude na věčné časy příslušet k farnímu kostelu města.

Kostel svojí dispozicí a jednoduchým členěním je typický jako jiné venkovské sakrální stavby. Jedná se o malou jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu s hrotitým profilovaným portálem na jižní straně.

Kostel je nejstarší dochovanou památkou v Mostě  s výjimečně zachovalou a slohově čistou gotickou stavbou je řadíme mezi významné památky v Čechách neboť takto zachovalých staveb je velmi málo.

 Tento zajímavý prostor je mimo jiné hojně využíván k pořádání svatebních obřadů.

Prohlídka kostela svatého Ducha je zařazena do projektu "Sakrální gotika v Mostě", jež vznikl jako jeden z projektů pro žáky základních a středních škol.

 

 

 

Pro přechod do fotogalerie interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie ZDE